• Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. PREAMBULE

Deze Algemene Voorwaarden (hierna “AV” genoemd) bepalen uitsluitend de rechten en verplichtingen van de partijen bij een contract voor de verkoop van goederen (hierna het “Contract” genoemd), zoals – maar niet beperkt tot – auto's, via het platform op www.eCarsTrade.com (hierna “eCarsTrade” genoemd).

Deze AV bevatten bindende bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van eCarsTrade in het algemeen en op bestellingen geplaatst via eCarsTrade in het bijzonder.

Door eCarsTrade te bezoeken of te raadplegen, of door een bod uit te brengen via eCarsTrade, gaat de Gebruiker onvoorwaardelijk akkoord met elk van de hierin uiteengezette voorwaarden.

Bij het bestellen van welk type goed dan ook dat op eCarsTrade wordt aangeboden, wordt voorafgaand overleg en uitdrukkelijke aanvaarding van de Algemene Voorwaarden door de Gebruiker verondersteld. Deze AV zijn bijgevolg in ieder geval van toepassing op elke verkoop van goederen via eCarsTrade. Solaf BV behoudt zich het recht voor om deze AV op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker door wijzigingen online aan te kondigen. Het voortgezette gebruik van eCarsTrade na het plaatsen van de wijzigingen houdt een aanvaarding van de gewijzigde AV in.

Er wordt hierbij bezwaar gemaakt tegen eventuele andere voorwaarden dan die uiteengezet in deze AV of het Contract en deze zijn niet van toepassing; behoudens voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door Solaf BV.

2. DEFINITIES

2.1 Solaf BV: een Belgische vennootschap met maatschappelijke zetel te Walravensbosstraat 200, 3090 Overijse en met BTW IN BE 0889.569.677.

2.2 eCarsTrade: exclusief platform voor automotive bedrijven gevestigd op www.eCarsTrade.com en geëxploiteerd door Solaf BV. Solaf BV behoudt zich het recht voor om toegang tot het platform en transacties toe te staan aan niet-automobielbedrijven en particuliere handelaars tegen afwijkende overeengekomen voorwaarden.

2.3 Klant: Iedere handelaar die officieel actief is in de auto-industrie: autohandel, transport, verhuurbedrijven, reparatiebedrijven, taxi etc., evenals niet-automobielbedrijven en particuliere handelaren erkend door Solaf BV. In het geval dat de handelaar in de Europese Unie (EU) gevestigd is, beschikt de Klant over een geldig ondernemingsnummer en de wettelijke bevoegdheid om een contract van welke aard dan ook met Solaf BV te sluiten.

2.4 Particuliere handelaar: een persoon die handelt als professionele handelaar en goederen koopt voor economische activiteiten en die bij registratie en gebruik van eCarsTrade bevestigt en garandeert dat hij de status van professionele marktdeelnemer heeft.

2.5 Gebruiker: Iedere Klant met een actief eCarsTrade-account.

2.6 Order: Een verzoek of een bod van Gebruiker tot het sluiten van de Overeenkomst tussen Gebruiker en Solaf BV met betrekking tot één of meer via eCarsTrade aangeboden goederen.

2.7 Veiling met oplopend bod: Verkoop van goederen per opbod binnen een bepaald tijdsinterval.

2.8 Bieding: ieder bindend aanbod van Gebruiker tot het sluiten van de Overeenkomst met Solaf BV.

2.9 Blinde veiling: Een procedure waarbij Gebruiker de mogelijkheid heeft om bij wijze van aanbesteding de Overeenkomst met Solaf BV te sluiten.

2.10 Inschrijving: een formeel aanbod tot het sluiten van de Overeenkomst na de blinde veilingprocedure.

2.11 Goed(en): Iedere nieuwe of tweedehands auto('s) of andere goederen die via eCarsTrade, via aanbesteding, voor een vaste prijs of via een veiling te koop worden aangeboden.

2.12 Partijen: Solaf BV en Gebruiker.

2.13 Elektronische factuur: ieder document of mededeling, elektronisch opgesteld door Solaf BV en inhoudende een betalingsverplichting voor Gebruiker.

3. KLANT

3.1 Iedere Klant heeft de mogelijkheid om zich als Gebruiker te registreren op eCarsTrade. Dit is een noodzakelijke stap om een geldige bestelling te plaatsen. Registratie is een gratis proces. Tijdens de registratieprocedure kan de Gebruiker zich identificeren door hem een Gebruikersnaam en een Wachtwoord te verstrekken. Het resultaat van de registratie is het aanmaken van het eCarsTrade-account.

3.2 De automatische registratiesystemen van eCarsTrade zijn het bewijs van de inhoud en datum van registratie.

3.3 Toegang tot eCarsTrade via registratie is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De Klant voert te goeder trouw de tijdens de registratieprocedure gevraagde informatie in en verstrekt deze. De Gebruiker is verplicht zijn login en wachtwoord niet aan anderen bekend te maken en elke vorm van misbruik door derden te voorkomen.

3.4 Indien Gebruiker vermoedt dat derden toegang hebben tot zijn/haar eCarsTrade-account, stelt Gebruiker Solaf BV hiervan onverwijld op de hoogte. Solaf BV behoudt zich het recht voor om bij oneigenlijk, onrechtmatig of illegaal gebruik van accounts, of bij een vermoeden hiervan, de registratie onmiddellijk te annuleren en daarnaast schadevergoeding te vorderen voor de geleden schade.

3.5 Solaf BV is niet aansprakelijk voor misbruik van de Gebruikersnaam of het Wachtwoord van de Gebruiker.

3.6 Alle gegevens die de Klant aan Solaf BV verstrekt ten behoeve van de registratie zijn bindend. Solaf BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste invoer door de Klant.

3.7 Solaf BV behoudt zich het recht voor om de betaling van de borgsom te eisen als voorwaarde voor toegang tot transacties op eCarsTrade. Kennisgeving van de noodzaak om de borg te betalen, het bedrag en de vervaldatum verschijnen op de eCarsTrade-account van de gebruiker. De berekening van het bedrag van de borg en het aantal vereiste borgsommen kan variëren en is afhankelijk van het profiel van de Gebruiker en het gebruik van eCarsTrade.

3.8 Het bedrag van de borgsom moet binnen 20 (twintig) werkdagen vanaf de datum van ontvangst van het betreffende verzoek van de Gebruiker aan de Gebruiker worden terugbetaald in geval van correcte uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van het Contract, behalve in de gevallen bedoeld in artikel 3.9.

3.9 Als de Gebruiker langer dan 6 (zes) maanden inactief is geweest en niet heeft ingelogd op zijn/haar eCarsTrade-account of heeft ingelogd op zijn/haar eCarsTrade-account, maar geen Goederen heeft aangeschaft, machtigt de Gebruiker Solaf BV om de waarborgsom achter te stellen bij alle andere crediteuren (waaronder, maar niet beperkt tot banken, beleggingsfondsen, publieke en private kredietverstrekkers). Op deze achtergestelde deposito's is geen enkele rente verschuldigd. Door niet in te loggen op zijn Account en (of) langer dan 6 (zes) maanden geen Goederen af te nemen, bevestigt Gebruiker het recht van Solaf BV om zijn waarborgsom achter te stellen en dat over de achtergestelde waarborgsom geen rente verschuldigd is. Bovendien vervalt de borgsom onherroepelijk aan Solaf BV als een klant 2 jaar niet heeft ingelogd .

4. VEILING MET OPLOPEND BOD

4.1 Solaf BV stelt Gebruikers in staat één of meerdere Goederen per opbod te kopen. Iedere Gebruiker heeft het recht een bod uit te brengen. Er kan worden geboden zolang het biedvenster open is. De Gebruiker ontvangt binnen drie werkdagen na sluiting van het biedvenster een bevestigingsmail van Solaf BV. Het Contract komt tot stand na ontvangst van deze bevestigingsmail.

4.2 Ieder bod wordt uitgedrukt in Euro, exclusief BTW. Administratieve kosten en commissiekosten zijn voor rekening van de Gebruiker.

4.3 Ieder bod van Gebruiker is bindend en permanent voor Gebruiker. De Gebruiker kan het bod niet herroepen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Solaf BV.

4.4 Solaf BV heeft het recht om, naar eigen inzicht en zonder opgave van redenen die tot de beslissing hebben geleid, een bod te weigeren, indien zij bijvoorbeeld vermoedt dat het bod ongeldig of op bedrieglijke wijze is uitgebracht. Solaf BV heeft geen verplichting om de Gebruiker in een dergelijk geval te informeren .

5. BLINDE VEILING

5.1 Gebruiker kan bij inschrijving één of meerdere Goederen kopen. De Gebruiker brengt één of meerdere specifieke offertes uit voor één of meerdere Goederen.

5.2 Iedere offerte wordt uitgedrukt in Euro’s, exclusief BTW. Administratieve kosten en commissiekosten zijn voor rekening van de Gebruiker.

5.3 Solaf BV is niet verplicht een offerte van Gebruiker te aanvaarden. Indien Solaf BV de offerte aanvaardt, komt de Overeenkomst tot stand.

5.4 Iedere offerte is bindend en definitief. Gebruiker kan de offerte niet herroepen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Solaf BV.

5.5 Solaf BV heeft het recht om, naar eigen inzicht en zonder opgave van redenen die tot het besluit hebben geleid, een offerte te weigeren, bijvoorbeeld indien zij vermoedt dat de offerte ongeldig of op bedrieglijke wijze is geplaatst. Solaf BV heeft geen verplichting om de Gebruiker in een dergelijk geval te informeren .

6. PRIJS

6.1 De door Gebruiker op grond van de Overeenkomst te betalen prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW. Prijzen voor aanvullende diensten genoemd in de prijslijst zijn exclusief verzendkosten en kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

6.2 Belastingen, heffingen en/of heffingen, van welke aard dan ook, met betrekking tot de geleverde Goederen of de levering van die Goederen, inclusief belastingen of heffingen die na het sluiten van de Overeenkomst zouden worden ingevoerd, zijn volledig ten laste van de Gebruiker.

6.3 Bankkosten en wisselkosten zijn uitsluitend ten laste van de Gebruiker.

7. BETALING

7.1 In geval van totstandkoming van de Overeenkomst tussen Gebruiker en Solaf BV dient Gebruiker de prijs volledig te voldoen binnen de geldende betalingstermijn en op de bankrekening vermeld op de proforma factuur. De Gebruiker moet ( i ) de prijs van het Goed, (ii) de verschuldigde BTW, (iii) administratiekosten en commissielonen en (iv) eventuele extra kosten betalen als de Gebruiker voor aanvullende diensten heeft gekozen. Betaling wordt alleen geaccepteerd via bankoverschrijving.

7.2 Om compliance-redenen kan Solaf BV alleen betalingen accepteren die worden ontvangen van een bankrekening op dezelfde naam en met hetzelfde adres als de officiële geregistreerde naam en het adres van de Klant, zoals vermeld in de officiële documenten die de Klant tijdens de Registratie heeft ingediend. Naar eigen goeddunken van Solaf BV en zonder het recht van de Klant om in beroep te gaan, kan elk deel van een betaling ontvangen van een rekening met een andere naam of adres dan de officiële naam en het adres van de Klant :

A. worden teruggestort op de rekening waarvan het is ontvangen, in welk geval Solaf BV er naar eigen goeddunken voor kan kiezen om een deel van deze betaling als aanbetaling in te houden totdat de volledige betaling is ontvangen van een rekening die Solaf BV aanvaardbaar acht

B. worden geaccepteerd nadat aanvullende gegevens zijn opgevraagd, ontvangen en aanvaardbaar bevonden door Solaf BV

7.3 Facturering en alle gerelateerde betalingsmeldingen (inclusief meldingen van late betaling) worden elektronisch gedaan in de eCarsTrade-account van de Gebruiker, zoals geaccepteerd door de Gebruiker. De Gebruiker is verplicht alle voorzorgsmaatregelen te nemen met betrekking tot de ontvangst en bewaring van de elektronische factuur en alle daarmee samenhangende betalingsmeldingen.

7.4 Gebruiker heeft de mogelijkheid om te kiezen voor een fysieke kopie van de factuur. Een meerprijs van 30 (dertig) Euro wordt dan door Solaf BV in rekening gebracht .

7.5 Bij niet tijdige betaling of wanbetaling is Gebruiker vanaf de zevende dag na het einde van de geldende betalingstermijn een vergoeding verschuldigd . Het bedrag van de vergoeding bedraagt 0,075% van de waarde van de Goederen, exclusief BTW, met een minimumbedrag van 10 (tien) Euro vermenigvuldigd met het aantal dagen laattijdige betaling. De levering van de Goederen zal pas plaatsvinden na betaling van de vergoeding. Het bedrag van de vergoeding wordt berekend en opgeteld bij de betreffende onbetaalde factuur.

7.6 Bij niet tijdige betaling of wanbetaling vanaf 30 dagen na het einde van de geldende betalingstermijn wordt het door Gebruiker verschuldigde bedrag automatisch verhoogd met 10 (tien) procent, met een minimum van € 500,-. vijfhonderd) euro. De vertragings- of vertragingsrente wordt eveneens verhoogd, onverminderd het recht van Solaf BV om een hogere schadevergoeding te vorderen ter dekking van bewezen schade. Het bedrag van de vergoeding wordt berekend en opgeteld bij de betreffende onbetaalde factuur.

7.7 Bij gebreke aan betaling van een factuur op de vervaldag wordt elke openstaande schuld van de Gebruiker van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar en kan deze worden opgeëist. In dit geval behoudt Solaf BV zich het recht voor om de uitvoering van alle bestellingen op te schorten zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat deze opschorting aanleiding geeft tot een vordering tot schadevergoeding.

7.8. In geval van laattijdige betaling of wanbetaling heeft Solaf BV het recht om de inning van bestellingen te belemmeren totdat de openstaande laatbetaalde transactie(s) is (zijn) gesloten. In het bijzonder behoudt Solaf BV zich het recht voor om documenten, sleutels etc. van de betaalde Goederen achter te houden in geval van niet-betaling voor andere Goederen.

7.9 Bij niet tijdige betaling of wanbetaling heeft Solaf BV het recht de Overeenkomst met Gebruiker met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke machtiging te ontbinden. Solaf BV dient de Gebruiker hiervan per e-mail of per aangetekende brief op de hoogte te stellen. Indien de Overeenkomst op grond van deze bepaling wordt ontbonden, is de Gebruiker als schadevergoeding 15 (vijftien) procent van de totale waarde van het Goed, exclusief BTW en met een minimumbedrag van 500 (vijfhonderd) Euro, verschuldigd. Indien de werkelijk geleden schade hoger is dan dit bedrag, kan Solaf BV een hogere schadevergoeding vorderen.

7.10 Solaf BV behoudt zich het recht voor om de betaalde borgsom in te houden als vergoeding/boete voor de laattijdige betaling of enige andere inbreuk op de Overeenkomst en/of annulering van de Overeenkomst, dan wel een gedeeltelijk bedrag in te houden op andere betaalde bestellingen, evenredig aan de laattijdigheid/niet -betaalde transacties.

7.11 Solaf BV behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de schuld(en) van Gebruiker voor te leggen aan een incassobureau dat bevoegd is tot invordering van schulden naar Belgisch recht.

8. LEVERING

8.1 Solaf BV neemt de verplichting op zich om de Goederen te vervoeren van hun plaats van herkomst naar de door Solaf BV gedefinieerde ophaalpunten in België en aangegeven op de elektronische factuur. Solaf BV behoudt zich het recht voor om te beslissen hoe dit transport wordt georganiseerd en draagt de daaraan verbonden transportkosten.

8.2 Het transport naar de ophaalpunten in België wordt pas gestart nadat de elektronische factuur volledig is betaald. De aangegeven transporttermijn is niet bindend. Solaf BV kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van te late levering van Goederen aan de afhaalpunten. Partijen komen bij niet tijdige levering een nieuwe leverdatum overeen.

8.3 Indien de Gebruiker voornemens is de auto buiten de EU te exporteren, behoudt Solaf BV zich het recht voor een pandrecht te vorderen ter hoogte van de BTW-waarden van de Goederen. Dit pandrecht wordt terugbetaald na ontvangst van de EX-1 of EX-A documenten, waarvoor goedkeuring door de douane vereist is .

8.4 Indien Solaf BV de Goederen niet binnen 40 (veertig) dagen na betaling aflevert bij het afhaalpunt, heeft Gebruiker het recht de Overeenkomst met Solaf BV te beëindigen. De Gebruiker dient Solaf BV hiervan per e-mail of per aangetekende brief op de hoogte te stellen . Solaf BV zal in dit geval de verkoopprijs als restitutie en enige schadevergoeding betalen.

8.5 Overdracht van risico’s op verlies of beschadiging van het verkochte goed gebeurt uiterlijk bij aanvang van de levering.

8.6 De Gebruiker die wenst dat de Goederen naar een andere plaats dan het afhaalpunt worden vervoerd, draagt de transportkosten.

8.7 Solaf BV zal het Goed vrijgeven nadat de registratiedocumenten voor het Goed bij haar aanwezig zijn (het type en het aantal documenten kan variëren afhankelijk van het land van herkomst van het Goed). De Klant kan de Zaak ophalen voordat Solaf BV de registratiedocumenten voor de Zaak ontvangt, op eigen risico van verdere levering van de documenten. Solaf BV is niet aansprakelijk voor verlies van documenten indien de Klant besluit de Zaak op te halen voordat de documenten ter plaatse zijn afgeleverd.

9. EIGENDOMSBEHOUD

9.1 Solaf BV behoudt de eigendomstitel van de goederen, ook na levering, tot volledige betaling door Gebruiker.

10. INZAMELING VAN GOEDEREN

10.1 De Gebruiker dient de door hem gekochte Goederen op het afgesproken tijdstip en op de overeengekomen plaats op te halen. Deze plaats wordt vermeld in het wetsvoorstel.

10.2 Solaf BV verstrekt een mandaat aan de Gebruiker om de Goederen op te halen. Alleen degene die over een mandaat beschikt, kan het/de Goed(en) ophalen. Solaf BV heeft het recht de identiteit van de Gebruiker of degene die namens hem handelt te verifiëren.

10.3 Indien Gebruiker op de leverdatum niet in staat is de Goederen fysiek in bewaring te nemen, zal Solaf BV aanvullende opslagkosten van 15 (vijftien) Euro per dag in rekening brengen. De Goederen worden geleverd tegen betaling van de opslagkosten.

11. ANNULERING

11.1 Gebruiker kan binnen 2 (twee) werkdagen na het sluiten voorstellen om de Overeenkomst te beëindigen. Solaf BV heeft het recht dit voorstel te weigeren.

11.2 Indien Solaf BV het voorstel tot ontbinding van de Overeenkomst aanvaardt, moet de Gebruiker Solaf BV schadeloos stellen voor een bedrag gelijk aan 15 (vijftien) procent van de totale waarde van de Goederen, exclusief BTW, en met een minimumplafond van 500 (vijfhonderd) Euro. Solaf BV behoudt zich het recht voor om de borgsom in te houden als boete voor de annulering van het Contract.

11.3 Het voorstel tot ontbinding van de Overeenkomst wordt binnen 2 (twee) werkdagen na het sluiten van de Overeenkomst per e-mail of aangetekende brief bij Solaf BV ingediend. Naderhand ingediende voorstellen zijn ongeldig.

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Solaf BV is niet aansprakelijk voor indirecte of bijzondere schade, ongeacht de oorsprong of wijze van ontstaan. Solaf BV kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor inkomstenderving, winstderving, verlies van goodwill etc.

12.2 Solaf BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met wangedrag van derden, waaronder fraude, vandalisme etc.

12.3 Ongeacht de schadeoorzaak is de aansprakelijkheid van Solaf BV beperkt tot een maximumbedrag van 5.000 (vijfduizend) Euro.

12.4 De Gebruiker aanvaardt de Goederen zoals hij deze aantreft, met uitsluiting van een claim tegen Solaf BV wegens duidelijke en zichtbare gebreken. Solaf BV is niet aansprakelijk voor eventuele claims met betrekking tot de gegevens van het Goed (schade, lamp, optie, enz. ) die duidelijk zichtbaar zijn op gepubliceerde foto's of vermeld zijn in de lijst met niet-geaccepteerde klachten op de pagina Kwaliteitsnaleving op eCarsTrade: ecarstrade.com/quality-compliance .

12.5 Solaf BV kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor verborgen gebreken binnen 2 (twee) werkdagen na het ophalen van de Goed(en) door de Gebruiker bij Solaf BV indien ( i ) de auto een afstand van niet meer dan 50 (vijftig) ) kilometers sinds de ophaling, en (ii) de Gebruiker heeft de auto sinds de ophaling niet gewijzigd voor een bedrag hoger dan 200 (tweehonderd) Euro. De aansprakelijkheid voor verborgen gebreken is beperkt tot de gebreken die niet vermeld staan in de lijst met niet-gedekte verborgen gebreken die beschikbaar is op eCarsTrade. De Gebruiker doet afstand van het recht op vergoeding van verliezen en claims met betrekking tot verborgen gebreken van de Goederen aan Solaf BV, indien de Gebruiker Solaf BV niet binnen 2 (twee) werkdagen na ontvangst van de Goederen op de hoogte heeft gesteld van verborgen gebreken. s) door de Gebruiker van Solaf BV, samen met een gedetailleerde omschrijving van de gebreken. De aansprakelijkheid van Solaf BV is beperkt tot het in overeenstemming brengen van de zaak(en) met de specificaties van de Overeenkomst.

12.6 Solaf BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige uitvoering of het niet nakomen van haar verplichtingen in gevallen buiten haar controle of overmacht. Solaf BV stelt Gebruiker hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte, eventueel via een melding op eCarsTrade. Gedurende deze periode worden alle verplichtingen van Solaf BV opgeschort, zonder dat er sprake kan zijn van een eventuele aanspraak op schadevergoeding door Gebruiker.

12.7 Solaf BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van wetten, wetten of reglementen geldend in het land van aanvaarding. Gebruiker vrijwaart Solaf BV uitdrukkelijk tegen dergelijke aanspraken.

12.8 Solaf BV garandeert geen veilig gebruik van haar website, vrij van virussen, malware en/of andere schadelijke elementen of programma's, noch garandeert zij dat hyperlinks op haar website naar andere sites vrij zijn van virussen of dergelijke elementen. Solaf BV aanvaardt terzake geen verantwoordelijkheid. Hyperlinks naar verschillende websites houden geen garantie in voor de inhoud van eCarsTrade.

12.9 Solaf BV is niet gebonden aan typografische of materiële fouten op eCarsTrade en heeft het recht dergelijke fouten te corrigeren.

12.10 Gebruiker aanvaardt de in dit lid gestelde grenzen van de aansprakelijkheid van Solaf BV zonder voorbehoud.

13. INTELLECTUEEL EIGENDOM

13.1 Teksten, foto's, tekeningen, plaatjes, data, namen, bedrijfsnamen, domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van eCarsTrade zijn beschermd onder de wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten en zijn eigendom van Solaf BV of derden.

13.2 Het is verboden de aangeboden gegevens op te slaan, te verveelvoudigen, te wijzigen, te verspreiden, openbaar te maken, te verzenden of te verkopen, of de rechten daarop aan derden over te dragen of op enige andere wijze over te dragen, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Solaf BV, op straffe van schadevergoeding.

14. PRIVACY

14.1 De tijdens het registratieproces of gebruik van eCarsTrade ingevoerde gegevens zijn essentieel voor het correct verwerken en verzenden van bestellingen. Informatie die geheel of gedeeltelijk onvolledig is, kan resulteren in een ongeldige bestelling. Hiervoor is uitsluitend de Gebruiker aansprakelijk.

14.2 Door de Klant verstrekte informatie, inclusief bedrijfs- en individuele documenten, heeft Solaf BV alleen nodig voor intern gebruik, eventuele financiële controle, voor de naleving van wettelijke verplichtingen van Solaf BV, of voor de bescherming van rechten en legitieme belangen van Solaf BV.

Solaf BV gevraagde persoonsgegevens en informatie worden behandeld in overeenstemming met de ‘Wet van 30 juli 2018 tot bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens’ (Nederlands: ‘Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen’ personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens '). De Gebruiker heeft recht op toegang, controle, correctie en verwijdering van deze gegevens. Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of doorgegeven aan derden.

14.4 De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens, gepubliceerd op de website: https://ecarstrade.com/privacy-and-cookies-policy#data-we-collect, waarvan de bepalingen voldoen aan Verordening (EU) 2016/679 .

15. BEËINDIGING VAN HET CONTRACT

15.1 Solaf BV heeft het recht om alle lopende bestellingen met onmiddellijke ingang, voorafgaande aanzegging of betaling van een schadevergoeding, per aangetekende brief aan Gebruiker te beëindigen, indien: • Gebruiker enige verplichting niet nakomt en na 15 (vijftien uur) nog steeds in verzuim is. ) kalenderdagen na verzending van een aangetekende ingebrekestelling. Solaf BV kan nog steeds aanspraak maken op betaling van het volledige bedrag, vermeerderd met intresten en een forfaitaire schadevergoeding, • de Gebruiker vraagt faillissement aan, wordt in gebreke gedagvaard, gaat failliet, start een procedure onder het Belgische WCO-recht Natte Continuïteit Ondernemingen '), of als de Gebruiker zich in een soortgelijke feitelijke of juridische situatie bevindt.

16. DIVERSEN

16.1. Agenten, werknemers of anderen die zijn aangesteld om de Gebruiker te vertegenwoordigen, worden geacht in naam en voor rekening van de Gebruiker te handelen.

16.2. De (gedeeltelijke) nietigheid of (gedeeltelijke) nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze AV brengt niet de nietigheid van de gehele AV met zich mee. De partijen zijn verplicht om te goeder trouw opnieuw te onderhandelen over een nietige (nietige) bepaling om overeenstemming te bereiken over een nieuwe clausule die in overeenstemming is met de geest van deze AV.

16.3. Alleen de Nederlandse versie van deze AV is authentiek en juridisch bindend. Alle andere talen zijn slechts vertalingen; in geval van conflicten prevaleert de Nederlandse versie. Solaf BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de vertaling tussen versies.

16.4. Solaf BV behoudt zich het recht voor om de toegang van de Gebruikers tot eCarsTrade zonder voorafgaande kennisgeving en verdere uitleg te beperken.

17. CONFLICTEN

17.1. Deze AV worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Het Belgische recht is eveneens van toepassing op elk conflict dat voortkomt uit het gebruik van eCarsTrade en de inhoud ervan en/of uit de verkoop, levering en/of het gebruik van een goed. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG) is uitgesloten. De vredegerechtshof van Leuven en de rechtbanken van het arrondissement Leuven zijn exclusief bevoegd .

SOLAF BV

BTW BE0889.569.677

BE32 0018 3058 4202

Adres:

Straat: Walravensbosstraat 200

Stad: 3090 Overijse

Land: Belgium

Bankgegevens

Naam bankrekening: SOLAF bv

Banknaam: BNP Paribas Fortis

IBAN: BE32 0018 3058 4202

BIC: GEBABEBB

 

Laden
Loading